page image

Tilsyn på specialskoleområdet

Tilsyn på specialskoleområdet

Flere og flere børn med særlige behov inkluderes i den almene skole og den nye Folkeskolereform med nye muligheder og krav skal implementeres. Vi har erfaret, at der udover tilsyn på den indholdsmæssige del af undervisningen i henhold til Folkeskolelovens bestemmelser, er behov for fokus på den socialpædagogiske del og sammenhængen i den samlede indsats.

Målgruppe

 • Offentlige og private specialskoler for børn og unge
 • Specialgrupper for børn og unge med særlige behov i offentlige og private skoler
 • Centerafdelinger for børn og unge med særlige behov
 • Folkeskoler og private skoler, hvor der er børn med særlige behov

Målet med tilsynet er, at

 • sikre kvalitet i den samlede indsats omkring børnene
 • sikre at opgaveløsningen foregår på en ordentlig og etisk forsvarlig måde og i overensstemmelse med lovgivningen på området
 • sikre en udvikling af kvaliteten, som er i overensstemmelse med målgruppens behov
 • medvirke til faglig refleksion over praksis med udvikling og læring for øje
 • inspirere til nytænkning over praksis

Fokus er på eleverne og den praksis, der iværksættes omkring dem. For at komme hele vejen omkring forholdene undersøger vi følgende områder:

 • Målgruppe
 • Den pædagogiske indsats
 • Medarbejderforhold
 • De fysiske rammer
 • Skriftlig dokumentation
 • Magtanvendelser
 • Medicinhåndtering

Form

 • Dialogbaseret fremgangsmåde
 • Anmeldt eller uanmeldt afhængig af ønsker
 • Altid under hensyntagen til elevernes behov og tilbuddets hverdag i øvrigt
 • Tilstedeværelse
 • Samtaler med implicerede parter(børn/unge, pårørende, medarbejdere, ledelse og skolebestyrelse)
 • Gennemgang af retningslinjer og andet relevant skriftligt materiale både hvad angår børn/unge og driften 

Formidling af resultatet

 • Besluttes ved indgåelse af aftale
 • Udarbejdelse af en rapport, som beskriver resultaterne