page image

Tilsyn med dagtilbudsområdet 0-6 år

Tilsyn med dagtilbudsområdet 0-6 år

Regelgrundlag: Kommunalbestyrelsen føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter dagtilbudsloven § 3, efterleves.

 

Hvad omfatter tilsynet

 • Et uanmeldt og et anmeldt tilsyn foretaget af én til to medarbejdere
 • dialog med ledelse
 • dialog med medarbejdere
 • de fysiske rammer i forhold til opgaveløsningen
 • observation af stemning og atmosfære, samspil og dialog med børn/unge
 • inddragelse af enkelte forældre/pårørende
 • gennemgang af pædagogisk læreplaner
 • fremsendelse af konklusionsrapport til ledelse
 • fremlæggelse af konklusionsrapport på forældrerådsmøde
 • skriftlig rapportering i høring til tilbudslederen indenfor 4 uger efter tilsynet
 • efter høring endelig rapport til forvaltning

Der kan nærmere aftales et fokusområde for tilsynet, som fx; en vurdering af de initiativer, der er taget, og som giver børn og unge i dagtilbud et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

 

Nærmere beskrivelse af fokus i tilsynet

 • Målgruppe
 • medarbejderkompetencer og -forudsætninger, arbejdstilrettelæggelse
 • samarbejdspartnere
 • pædagogik? Hvordan udmøntes den i praksis
 • sammenhæng imellem pædagogiske læreplaner og praksis