page image

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse, aktivitets-og samværstilbud

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse, aktivitets-og samværstilbud

Regelgrundlag: I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Her er i dette tilfælde tale om beskyttet beskæftigelse jf. Servicelovens § 103 og tilbud om aktivitet og samvær jf. § 104.

Hvad omfatter tilsynet

 • Ét årligt anmeldt eller uanmeldt tilsyn foretaget af to medarbejdere
 • Samtale med ledelsen
 • Samtale med medarbejdere
 • Samtale og samvær med brugere
 • Iagttagelse af praksis, herunder også samspillet mellem medarbejdere og brugere
 • Gennemgang af skriftlig dokumentation
 • Skriftlig rapportering til faktuel høring hos tilbudslederen indenfor 4 uger efter tilsynet
 • Efter høring endelig rapport til forvaltning.

 

Temaer, som kan inddrages, men skal aftales konkret

 • Gennemgang af interne vejledninger og instrukser
 • Medicinhåndtering

 

Nærmere beskrivelse af fokus i tilsynet

 • Målgruppe
 • De fysiske rammer i forhold til opgaveløsningen
 • Pædagogisk metode og tilgang, og hvordan den udmøntes i praksis
 • Medarbejderkompetencer og -forudsætninger, arbejdstilrettelæggelse
 • Dokumentation af indsatsen
 • Magtanvendelse