page image

Specialskoler, specialklasser og STU

Specialskoler, specialklasser og STU

Er der sammenhæng i indsatsen? Tilsyn kan afdække, om der er sammenhæng i indsatsen forstået på den måde, at undervisningsdelen og den socialpædago-giske del udgør og opleves som en helhed for og af børnene og de unge.

Indsatsen skal samtidig bidrage til at give den enkelte en individuel, boglig og praktisk læring som kan danne grundlag for en selvstændig tilværelse og livsudfoldelse.

 

Vi fører også tilsyn med de dele af heldagsskolernes virksomhed, som baserer sig på bestemmelserne i Folkeskoleloven.

 

STU-forløb. En vis gruppe af unge kan tilbydes særlige uddannelsesforløb på grundlag af regelsættet om STU. Vi har erfaring i både godkendelse af institutioner, der indgår i et STU-forløb og tilsyn med og vurdering af forholdene for den enkelte unge, der er bevilget et STU-forløb.

 

Tilsyn på specialskoleområdet

Flere og flere børn med særlige behov inkluderes i den almene skole og den nye Folkeskolereform med nye muligheder og krav skal implementeres. Vi har erfaret, at der udover tilsyn på den indholdsmæssige del af undervisningen i henhold til Folkeskolelovens bestemmelser, er behov for fokus på den socialpædagogiske del og sammenhængen i den samlede indsats. 

 

Målgruppe

 • Offentlige og private specialskoler for børn og unge
 • Specialgrupper for børn og unge med særlige behov i offentlige og private skoler
 • Centerafdelinger for børn og unge med særlige behov
 • Folkeskoler og private skoler, hvor der er børn med særlige behov

Målet med tilsynet er, at

 • sikre kvalitet i den samlede indsats omkring børnene
 • sikre at opgaveløsningen foregår på en ordentlig og etisk forsvarlig måde og i overensstemmelse med lovgivningen på området
 • sikre en udvikling af kvaliteten, som er i overensstemmelse med målgruppens behov
 • medvirke til faglig refleksion over praksis med udvikling og læring for øje
 • inspirere til nytænkning over praksis

Nærmere beskrivelse af fokus i tilsynet

Fokus er på eleverne og den praksis, der iværksættes omkring dem. For at komme hele vejen omkring forholdene undersøger vi følgende områder:

 • Målgruppe
 • Den pædagogiske indsats
 • Medarbejderforhold
 • De fysiske rammer
 • Skriftlig dokumentation
 • Magtanvendelser
 • Medicinhåndtering

Form

 • Dialogbaseret fremgangsmåde
 • Anmeldt eller uanmeldt afhængig af ønsker
 • Altid under hensyntagen til elevernes behov og tilbuddets hverdag i øvrigt
 • Tilstedeværelse
 • Samtaler med implicerede parter(børn/unge, pårørende, medarbejdere, ledelse og skolebestyrelse)
 • Gennemgang af retningslinjer og andet relevant skriftligt materiale både hvad angår børn/unge og driften

Formidling af resultatet

 • Besluttes ved indgåelse af aftale
 • Udarbejdelse af en rapport, som beskriver resultaterne