page image

Tilsyn, eftersyn og procesgennemgang

Tilsyn, eftersyn og procesgennemgang

Vi har erfaring i sagsbehandling, rådgivning og løsning af andre opgaver fx udviklingsopgaver og assistance i kritiske situationer.

Vi fører tilsyn med kommunale og private dag-, døgn- og behandlingstilbud for børn, unge voksne og ældre. Vi fører både anmeldte og uanmeldte tilsyn. Som grundlag anvender vi Service- , Retssikkerhedslovens og Sundhedslovens bestemmelser herom samt Kommunernes værdigrundlag, politikker, kvalitetsstandarder samt andet relevant materiale. Basis for vores vurderinger er også erfaring for og viden om, hvad der er god praksis på området, vel at mærke set med borgernes øjne.

Tilsynsbesøgene bliver afviklet på en måde, så de opleves som en mulighed og ikke en sur pligt. Det vil sige, at metode og resultater skal kunne bruges fremadrettet og medvirke til:

 

  • at sikre og styrke borgernes tillid til det kommunale system
  • at borgerne oplever medinddragelse
  • at bekræfte og synliggøre for borgerne at der er sammenhæng mellem de politisk fastsatte mål og værdier og udførelsen i praksis
  • sikring og udvikling af kvaliteten

box image alt

Kontakt os

Kontakt Henning Jacobsen 

Telefon 4025 8522


box image alt

Referencer

Ved flere lejligheder har vi haft brug for og mødt fleksibilitet hos REVAS ApS, når vi med kort varsel har skullet gennemføre akutte, ekstra tilsyn.


Allan Ramsgård
Kontorchef og chefjurist, Myndighed Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune